7 Simple Secrets to Totally Rocking Your ข่าวด่วนวันนี้

http://dominickmdeg058.over-blog.com/2020/05/5-laws-that-ll-help-the-industry.html

"การประปาส่วนภูมิภาคจะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2563 เป็นต้นไปกระทรวงการคลัง พร้อมโอน เงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ผ่านมาตรฐานการสมัครสมาชิก พวกเราไม่ทิ้งกัน